הסדרת מבנים ושימושים חורגים בנחלות-תכנון נכון של הסדרה
ייצוג בתביעות רשות מקרקעי ישראל
הפחתת דמי שימוש
היוון על מסלוליו השונים
פיצול מגרש מנחלה
ניתוק רצף בין דורי
מכירה ורכישה של נחלות

תביעות רשות מקרקעי ישראל להפסקה הריסה ודמי שימוש
כתבי אישום-רישוי עסקים
כתבי אישום תכנון ובניה
צווי מניעה וצווי עשה
הליכי הוצאה לפועל

ייצוג מול היחידה הארצית לאכיפת דיני המקרקעין קנסות מינהליים ייצוג נאשמים בהתמודדות עם כתבי אישום צווים להפסקת שימוש\להריסה  שימוש בקרקע חופית הליכים לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה ארכות לכניסת צווים לתוקף

פינוי בינוי
עיסקאות קומבינציה
קבוצות רכישה
תמ״א 38
רכישות דירה יד שניה

המשרד נותן מענה כולל לבעל הנחלה למקסום הפקת התועלת ממנה. כן, המשרד מציע ניהול משפטי מקיף  וכולל מול כל גופי ורשויות המדינה בגין שימושים והקמת מבנים שלא כדין.
פירוט:
ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי הרשויות השונות בגין השימוש הלא חקלאי המבוצע בנחלה הינם על ידי הוועדות השונות (מקומית, מחוזית, היחידה הארצית). אכיפה אשר מבוצעת על ידי הועדה הינה בגין הפרת הוראות חוק התכנון והבניההתשכ"ה,1965 ומשכך, נושאת היא אופי פלילי.
מאידך גיסא, היות שהקרקעות המושביות מנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל באמצעות חוזים שונים. הפרת הסכמים אלו, גוררת נקיטה בהליכים אזרחיים ע"י הרשות לאכיפת אותם ההסכמים ובמצבי קיצון, לביטולם.
בעניין ההליכים הפליליים הננקטים ע"י הוועדות: בניה בקרקע או שימוש שלא בהתאם להיתר או תוך סטייה מתנאי ההיתר נחשף בעל הנחלה או המשתמש להגשת כתב אישום בהתאם לפרק י' לחוק התכנון והבניההתשכ"ה 1965 בגין מעשה זה.
 קיימות מספר דרכים להתמודד עם ההליך הפלילי אשר בדרך:

מניעת הליך פלילימו"מ לסגירת תיק פיקוח מקום בו השימושים הלא חוקיים הופסקו טרם הגשת כתב האישום. טענת הגנה מן הצדק מקום בו עולה כי נקיטה בהליכים פליליים כנגד המתיישב נגועה באי שוויוניות ובאכיפה סלקטיבית. הגשת בקשות להסדר מותנה בהתאם להנחיה 4.3042 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

מקום בו הוגש כתב אישום

הגשת בקשות לעיכוב הליכים בהתאם לקריטריונים המפורטים בהנחיה מספר 4.3032 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. עיכוב הליכים יתאפשר במקום בו העבירה ניתנת להכשרה בצירוף, נסיבות אישיות או נסיבות מקילות של העבירה. עיכוב הליכים יתכן אף במקרים בהם לא ניתן להכשיר את העבירה מקום בו קיימות נסיבות כבדות משקל המצדיקות עיכוב זה.

ניהול ההליך הפלילי, איזון בין רכיבי הענישה בהתאם לנסיבותיו האישיות של הנאשם ואופי העבירה. בקשות למתן ארכה לכניסת צו הריסה/ צו הפסקת שימוש לתוקף. מקום בו הקנס לא משולם כנדרש, אזי ניתן לפנות למרכז הארצי לגביית קנסות להסדרת תנאי התשלום ולהפחתת תוספת פיגורים וריביות. ערעור על גזרי דין מקום בו הושת קנס כספי גבוה או קיים צורך באורכה טרם כניסת הצווים השיפוטיים לתוקף.

טיפול בקנסות מנהלייםמניעת השתת הקנס, ברירת משפט והפחתת הסכומים הקבועים.

 

 

מול רשות מקרקעי ישראל:

כאמור, הליך הננקט ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י), הינו הליך אזרחי אשר תכליתו להביא לקיום התנאים החוזיים החלים על הנחלה.

במסגרת האמור, רמ"י עשויה לתבוע מספר סעדים, צו הריסה להריסת הבנוי ללא היתר/ ללא הסכמת הרשות, צו להפסקת שימוש הנוגד את תנאי ההסכם ותביעה כספית לתשלום דמי שימוש בגין הפער אשר נוצר בין הייעוד אשר לשמו הוקצתה הקרקע למתיישב לבין השימוש אשר בוצע בפועל.

ניהול ההליך מול רשות מקרקעי ישראל דרוש מומחיות רבה והבנה מקיפה בקודקס הרשות ובתוכניות החלות על הקרקע. במסגרת ניהול תביעה מסוג זה  יש לבצע בחינה מקיפה של הנחלה, המבונה עליה, מתי מבנים אלו הוקמו והאם קיימים למבנים היתרים. אף עם מבנה הוקם בהיתר, נדרש לבדוק האם הרשות חתומה על הגרמושקא ונתנה הסכמתה לו. כן, יש לבדוק את דו"חות הפיקוח הקיימים, התצ"אות, מפות המדידה וכל הנתונים העובדתיים העומדים בבסיס כתב התביעה זאת, כדי למנוע ככל הניתן הריסה של מבנים במקרקעין.  ניהול הליך נכון יוביל לתוצאות טובות לנתבע, בין אם למניעת הריסת מבנים ו/או להפחתה משמעותית בדמי השימוש.

אציין כי לאחרונה, שומות המנהל ביחס לנחלות מוגשות בהתאם להנחיות השמאי הממשלתי, הנחיות אלו כוללות רכיבים פוגעניים מאוד כלפי בעלי הנחלות ומובילים לשומות מנופחות המנותקות מערכי הקרקע האמיתיים של הנחלה. אני נלחמת בהנחיות אלו, אם באמצעות תקיפתן בבית המשפט, אם בפגישות עם אנשים משפעים בתחום ועם אנשי אקדמיה וזאת במטרה להביא לביטול כל העקרונות המשפטיים אשר הוכנסו לעקרונות אלו כסנקציה עונשית.

מעבר לפן המשפטי הנובע משימושים שלא כדין בנחלה,

תחום הנחלות והמושבים הינו תחום מורכב הדורש סינכרון בין תחומי משפט שונים, הפן הפלילי, האזרחי, התכנוני והאישי פרטני. רק עורך דין שמתמחה בתחום וזה עיקר עיסוקו, יוכל לתת את המענה המדויק והנכון במצב הנתון.

 

טיפול משפטי מקצועי ומדויק יכול לפתור הרבה בעיות, עוגמת נפש ולחסוך סכומי כסף בלתי מבוטלים  למתיישב.

 

תפריט נגישות